در جستجوی علوم - وبلاگ آموزشی علوم تجربی

در جستجوی علوم - وبلاگ آموزشی علوم تجربی - نمونه سوال علوم تجربی ترم دوم (خردادماه) سال دوم راهنمایی با پاسخ

فریبرز طاهری
در جستجوی علوم - وبلاگ آموزشی علوم تجربی

نمونه سوال علوم تجربی ترم دوم (خردادماه) سال دوم راهنمایی با پاسخ

بخش اول : ماده و تغییرات آن (شیمی)

فصل ۱ :مواد در حال تغییر

1. کدامیک از تغییرات زیر با با تغییر در ساختار مواد همراه نیست؟  

الف ـ زرد شدن برگ درختان           ب ـ خشک شدن لباس ها                                                        ج ـ سوختن ذغال                د ـ ترش شدن شیر                                                           

2. مقداری آب اکسیژنه در اختیار داریم. آب اکسیژنه بر اثر گرما به هیدروژن و اکسیژن تجزیه می شود. از چه کاتالیزگر می توان برای افزایش سرعت این واکنش استفاده کرد ؟

 این واکنش گرماده است یا گرماگیر ؟                                                                        

3. براساس قانون پایستگی جرم ، جرم  Cرا در واکنش مقابل چقدر است؟         A+B  ----» C+D                    

A=5 gr- B = 21 gr – D = 7gr

4. سوزاندن یک ورق کاغذ در کدام حالت سریع تر است ؟ چرا ؟  

5 . برای شناسایی .................................... از کبریت نیمه افروخته استفاده می شود.   

6. بر طبق نظریه آمپدوکلس همه اجسامی که می سوزند ، فلوژیستون دارند .     صحیح          غلط   

بخش دوم : انرژی ، زندگی (فیزیک )

فصل ۲: نور ، رنگ ، بینایی

7. پرتوهای بازتاب را در آینه محدب مقابل رسم کنید و مشخص کنید کانون  حقیقی است یا مجازی ؟

8 . به اجسامی که نور تولید می کنند ، ................................. می گویند .    

9. در چه آینه ای هم تصویر مجازی و هم تصویر حقیقی تشکیل می شود ؟           

10 . در کدامیک از موارد زیر کسوف رخ می دهد ؟  

الف ) ماه بین زمین و خورشید باشد                                   ب ) زمین بین ماه و خورشید باشد

ج ) در صورتی که سایه زمین روی ماه بیفتد                         د ) گزینه های الف و ج

فصل ۳ : موج

11. در امواج به فاصله ی بین دو قله یا دو قعر متوالی .................................... گفته می شود .  

12 . کدامیک از امواج مقابل طولی است ؟       

13. در صورتی که نوسانگری در 100 ثانیه، 400 بار نوسان انجام دهد ، دوره نوسان آن چند ثانیه است ؟ 

الف ) 25/0 ثانیه                  ب ) 5/0 ثانیه                     ج ) 2 ثانیه                            د ) 4 ثانیه

فصل ۴: گرما چیست

14 . تصویر مقابل کدام مرحله از مراحل عمل یک موتور اتومبیل را نشان  می دهد . این مرحله را توضیح دهید .                                                                                               

15. سرد سازی معمولاً با استفاده از ..............................  صورت می گیرد . 

16. هنگام تابش خورشید کدامیک از پرتوهای زیر گرما تولید می کند ؟   

الف ) فرو سرخ              ب ) فرابنفش                         ج) نور مرئی                         د) گاما

بخش سوم : زمین ، زیستگاه ما (زمین شناسی )

فصل ۵: ساختار زمین

17 . پوسته سنگی و سخت زمین را به همراه قسمت سنگی گوشته .............................. می گویند .    

18 . زمین شناسان علت خاصیت مغناطیسی در زمین را به دلیل وجود آهن و نیکل در هسته می دانند .       صحیح         غلط   

فصل ۶: مواد سازنده سنگ کره

19. کانی ثانویه نمک خوراکی (هالیت) و ژیپس (گچ ) چگونه بر اثر تغییر در کانی های اولیه حاصل می شوند ؟  

20 . تفاوت اصلی سنگ های آذرین درونی و بیرونی چیست ؟   

21. کدام کانی سخت تر است ؟      

فصل ۷ : کاربرد سنگ ها و کانی ها

22.یشترین قسمت نفت خام ترکیبی از چه عناصری است ؟

الف ) هیدروژن و کربن   ب) اکسیژن و کربن   ج) اکسیژن و هیدروژن      د ) نیتروژن و اکسیژن

فصل ۸ : هوازدگی

23. عامل اصلی ایجاد زمین لغزه و خزش ................................ است .

24.  در زمین های شیب دار کدام نوع شخم مناسب تر است؟ به چه دلیل؟  

 

25. گیاه خاک را تعریف کنید.

26.   تصویر مقابل چه نوع هوازدگی را نشان می دهد ؟ (فیزیکی یا شیمیایی)  

 

در این تصویر چگونه هوازدگی رخ داده است ؟

 

بخش چهارم : دنیای زنده (زیست شناسی )

فصل ۹ : انسان موجودی زنده

27. وظیفه غشا در سلول چیست ؟  

28. یک تفاوت بین سلول گیاهی و جانوری ذکر کنید .   

29 . داخل هسته رشته های باریکی به نام ................................... وجود دارد . 

فصل ۱۰ : غذا و سلامتی

30 . کدام ویتامین در پوست بدن ما ساخته می شود ؟  

الف )B                             ب) D                                   ج ) E                                      د ) K

 31 . جدول مقابل را تکمیل کنید .         

32. کدامیک از مواد معدنی در بدن در رشد استخوان ها و دندان ها موثر است ؟                

فصل ۱۱ : گوارش

 33. تصویر مقابل دستگاه گوارش انسان را نشان می دهد . نام قسمت علامت گذاری شده   

بنویسید و وظیفه آن را در بدن انسان ذکر کنید .

الف : نام :............................. وظیفه :..........................................................................

 ب : نام :............................. وظیفه :..........................................................................

فصل ۱۲ : خون و ایمنی

34. برای هر یک از سلول های خونی زیر مورد خواسته شده را بنویسید .          

الف) نحوه انتقال پلاکت ها : (...............................................)

ب ) محل ساخت گلبول قرمز : (...............................................)

35. گروه خونی + O به کدامیک از موارد زیر می تواند خون بدهد ؟ 

الف ) ـ O                         ب ) ـ A                               ج ) + AB                       د ) همه موارد

36. علت قرمزی خون وجود ................................ در گلبول های قرمز می باشد .   

فصل ۱۳: گردش مواد

37 . لنف چگونه به خون باز می گردد ؟   

38. با توجه به توضیحات داده شده نام قسمت مورد نظر در قلب را بنویسید .  

الف ) دریچه بین حفره های ورودی و خروجی سمت راست  : .........................................

ب ) سرخرگ خروجی به شش ها : .........................................

فصل ۱۴ : تبادل با محیط

39. قسمت های علامت گذاری شده را نامگذاری کنید.                                                 

40 . مواد دفعی زیر به وسیله کدام اندام های دفعی دفع می گردند ؟   

الف ) کربن دی اکسید : .........................................        ب) اوره : .........................................

41. نفرون چیست ؟              

 

موفقیت شما آرزوی ماست طاهری

لطفا در صورت استقاده از سوالات منبع را ذکر فرمایید

 

 

پاسخ سوالات :

1. گزینه ب

۲. اکسید آهن (زنگ آهن) - گرماده

۳. ۱۹ گرم

۴. کاغذ خرد شده زیرا ریزتر بودن ذرات واکنش دهنده باعث افزایش سرعت واکنش خواهد شد .

۵. اکسیژن

۶. غلط ( عنصر آتش دارند )

۷.

۸. منیر (تابان)

۹. آینه مقعر

۱۰ . گزینه الف

۱۱. طول موج

۱۲. گزینه ب (وقتي موج طولي در فنر منتشر مي شود، حلقه هاي فنر متناوباً به يكديگر نزديك و يا از يكديگر دور مي شوند وقتي به يكديگر نزديك  مي شوند، حلقه هاي متراكم شده و وقتي از يكديگر دور مي شوند حلقه ها انبساط پيدا مي كنندو   موج ها ي طولي در فنر با همين تراكم و انبساط ها قابل تشخيص است.)

 ۱۳. گزینه الف ( ۴۰۰ نوسان را در ۱۰۰ ثانبه انجام داده بنابراین ۱ نوسان را در ۲۵/۰ ثانیه انجام می دهد )

۱۴. مرحله مکش - در این مرحله شمع اتومبيل جرقه مي زند و مخلوط بنزین و هوا را مشتعل می کند .

۱۵. تبخیر مایعات

۱۶. گزینه الف

۱۷. سنگ کره

۱۸. دانشمندان خاصیت مغناطیسی زمین را به علت وجود آهن و نیکل در زمین می دانند.

۱۹.بعضي از كاني هاي اوليه در آب حل مي شوند. ممكن است برخي مواد حل شده دوباره با يكديگر تركيب شوند يا به حد سير شده برسند ‌و در آب ته نشين گردند و دسته اي ديگر از كاني هاي ثانويه مانند نمك خوراكي (هاليت)،‌ژيپس (گچ) و كلسيت را تشكيل مي دهند.

۲۰. اندازه بلور آن ها ؛ اندازه بلور سنگ های آذرین بیرونی کوچک است. ولی اندازه ی بلور سنگ های آذرین درونی بزرگ است .                                                            

۲۱. کانی ۱ (اگر دو كاني را روي هم بكشيم هميشه كاني سخت تر بر روي كاني نرم تر خط مي اندازد يعني كاني كه روي كاني ديگر شيار توليد كند سخت تر است.)

۲۲. گزینه الف

۲۳. کشش زمین

۲۴. شکل ب زیرا در این نوع شخم زدن از لغزش خاک جلوگیری می شود و رطوبت به خوبی در آن نفوذ می کند .

۲۵. مواد حاصل از تجزيه بدن گياهان را که قسمتی از خاک را تشکیل می دهند گياه خاك گويند.

۲۶. هوازدگی فیزیکی - ريشه گياهان براي يافتن موادّ معدني به داخل درزها و شكاف ها فرو مي روند و با رشد خود به سنگ فشار مي آورد و قطعات سنگ ها را از هم جدا مي كنند.

۲۷. ‌وارد كردن مولكول هاي لازم به سلول و خارج كردن مواد زايد و دفعي از آن است.

۲۸. ۱ سلول های گیاهی دارای دیواره ی سلولی و کلروپلاست می باشند ولی سلول های جانوری فاقد این موارد هستند. 2. سلول های گیاهی چند ضلعی هستند و واکوئل بزرگ دارند ولی سلول های جانوری کروی شکل هستند و واکوئل کوچک دارند.

۲۹. کروموزوم

۳۰. گزینه ب

۳۱.

 

۳۲. کلسیم و فسفر

۳۳. الف - مری - هدایت غذا تا معده به کمک حرکت ماهیچه ها

ب ) کبد - ترشح صفرا برای کمک به هضم لیپیدها

۳۴. الف - به کمک پلاسما

  ب - در مغز استخوان

۳۵.گزینه الف

۳۶. همو گلوبین

۳۷. لنف را،رگ هایی به نام رگ هاي لنفي جمع آوری می کنند. رگ های لنفی قسمت هاي مختلف بدن،‌در بالا و نزديك قلب به يكي از بزرگ سياهرگ هاي آن متصل مي شوند و مواد خود را (لنف ) دوباره به داخل خون مي ريزند.

۳۸. الف - دریچه سه لتی

    ب - سرخرگ ششی

۳۹.

۴۰. الف - شش ها

   ب - کلیه ها

۴۱. در هر كليه ،‌در حدود يك ميليون واحد تصفيه به نام نفرون (لوله سازنده ادرار) وجود دارد. هر نفرون لوله ي بسيار باريكي است كه به چشم ديده نمي شود. و اطراف آن را مويرگ ها پوشانده اند.


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات امتحانی
برچسب‌ها: نمونه سوال علوم با پاسخ , نمونه سوال ترم دوم علوم دوم راهنمایی با پاسخ , نمونه سوال از تمامی فصل های علوم دوم راهنمایی , نمونه سوال از تمامی بخش های علوم دوم راهنمایی , سوال علوم باجواب

تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 18:41 | نویسنده : فریبرز طاهری |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.